Risicofactoren

Risicofactoren document downloaden

In dit onderzoek is voor elke jeugdzorgregio gekeken naar hoe de risicofactoren van de gemeenten zich verhouden tot het aantal beschermingsonderzoeken. Risicofactoren zijn aanwezig op gezinsniveau, in de sociaal economische context, de sociaal culturele context en in de structurele kenmerken van de woonomgeving. Per risicofactor is berekend hoe de gemeente scoort t.o.v. de jeugdzorgregio.


In de pdf die te downloaden is staan de risicofactoren tegenover het gemiddeld aantal beschermingsonderzoeken 2015/2016 per 10.000 minderjarige inwoners.

Risicofactoren bij kindermishandeling

 
 
 
 
 
 
 
 

Jeugdzorgregio:

 
Leeswijzer

In dit onderzoek zijn de bij het CBS aanwezige gegevens over de risicofactoren in gemeenten benut. Er is gekeken naar het verband tussen de totale risicoscores van gemeenten en het aantal beschermingsonderzoeken dat de RvdK jaarlijks uitvoert. De grafieken laten zien dat over het algemeen gemeenten met een hoge risicoscore gemiddeld meer instroom van beschermingsonderzoeken hebben dan gemeenten met een lage risicoscore.

Het onderzoek naar de risicofactoren is in 2015/2016 uitgevoerd. Dit type onderzoek leent zich niet om jaarlijks uit te voeren. Ook is de verwachting dat de wijzigingen beperkt zullen zijn.


Van gemeenten opgeheven of ontstaan na onderzoek risicofactoren (2016) is recente instroom niet te bepalen of is geen risicofactor bekend en komen daarom niet voor.

Gemiddeld aantal beschermingsonderzoeken
2018/2019 per 10.000 minderjarige inwoners
Totale risicoscore t.o.v. Jeugdzorgregio